Vaccinationsinformation
Vaccin mot Tyfoid

Det finns två olika vaccinationsmöjligheter.

I
En singeldos av tyfoidvaccinet ges till vuxna och barn från 2 års ålder, och ger skydd i minst 3 år. Sprutan skall tas ca 14 dagar före avresan. Förnyad vaccination rekommenderas efter 3 år.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående.Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS
Thypim Vi®

II
En vaccination som består av 3 kapslar som fördelas över 5 dagar, dag 1, 3, 5. Denna vaccination passar för vuxna och barn över 5 år. Vaccination påbörjas ca 3 veckor före avresa. För maximalt skydd bör vaccinationen vara avslutad 14 dagar innan avresa.
Skyddet kvarstår i minst 3 år vid obruten vistelse i länder där sjukdomen är vanlig.
För personer som lever i länder där sjukdomen inte förekommer rekommenderas en förnyelse-vaccination efter 1 år. Förnyelsevaccination tas på samma sätt som vid grundimmuniseringen, 3 kapslar . Angående denna vaccinationsform ring LänsVaccinationer 018-214000.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Mindre vanliga biverkningar är buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré, rodnad, huvudvärk och feber.

För ytterligare information, se FASS
Vivotif®
Sjukdomsinformation
Tyfoid

Tyfoidfeber är en febersjukdom som är smittsam och orsakas av salmonellabakterien Salmonella typhii. Medan andra salmonellaarter finns hos djur, finns denna bakterie bara hos människor. Tyfoidfeber domineras inledningsvis av hög feber och svår allmänpåverkan. Följdsymtom i sjukdomens andra fas är symtom i magtarmkanalen. Klassisk tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan vara livshotande.

Det tar i allmänhet lång tid att hämta sig och sjukdomen varar i åtskilliga veckor. Bakterierna finns i avföringen på smittsamma personer och smitta sker från människa till människa via mat eller dricksvatten. God hygien och sanitära förhållanden minskar utbredningen varför man inte längre ser den så ofta i Europa.

I Sverige rapporteras 10-20 fall av tyfoidfeber varje år och alla smittades i tropiska och subtropiska länder. Sjukdomen finns framför allt i Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika och beror på bristande livsmedelshygien. Vanligen blir man infekterad genom förorenad mat eller dryck.

Liksom vid annan salmonellainfektion är personer med dåligt immunförsvar, spädbarn och äldre mest mottagliga.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se