Vaccinationsinformation
Vaccin mot Mässling, Påssjuka, Röda hund

Förebyggande vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för tidigare ovaccinerade barn och vuxna. Denna vaccination ingår i det nuvarande barnvaccinationsprogrammet och omfattar 2 doser.

Dos 1
Dos 2: 6-8 veckor efter dos 1

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS:
M-M-RVAXPRO

Sjukdomsinformation

Påssjuka är en över hela världen vanlig och smittsam sjukdom som främst drabbar barn. Den orsakas av parotitvirus, som tillhör gruppen paramyxovirus. Hos oss har den dock i det närmaste försvunnit sedan vaccination mot påssjuka infördes i det allmänna barnvaccinations-programmet 1982.

Sjukdomen drabbar bara människa. Smittämnet finns i saliven och kan överföras till andra som droppsmitta eller via direktkontakt.
Inkubationstiden är vanligen 16–18 dygn (två till fyra veckor).
Påssjukevirus angriper körtelvävnad, i första hand spott-körtlarna. Andra körtlar angrips i varierande grad. Om sjukdomen drabbar en man efter puberteten finns risk för testikelinflammation.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se