Vaccinationsinformation
Vaccin mot Stelkramp, Difteri & Kikhosta

För att få ett bra grundskydd rekommenderas att man får tre doser under ett år.

Dos 1
Dos 2: 2-3 månader efter dos 1
Dos 3: 12 månader efter dos 1

Får man en fjärde dos fem till tio år efter den tredje dosen har man skydd mot stelkramp i 20 år.

Grundskyddet mot stelkramp, difteri och kikhosta håller inte hela livet utan måste fyllas på med jämna mellanrum.

Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. De flesta som är födda och uppvuxna i Sverige har blivit vaccinerade mot stelkramp som barn. Om det är mer än 20 år sedan man senast blev vaccinerad kan man behöva förnya sin vaccination. Är man osäker på om man har stelkrampsskydd bör man kontakta vården.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS:
Booostrix®
Booostrix® Polio

Sjukdomsinformation

Kikhosta är en bakteriell infektion i luftvägarna, som kan inträffa när som helst i livet, men som oftast drabbar spädbarn och barn. Har du haft kikhosta, måste du ändå vaccineras.

Smittämnet finns hos den sjuke i luftvägarna och sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Smittsamheten är mycket hög. Inkubationstiden är vanligen en till två veckor, men kan uppgå till tre veckor. Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Efter någon eller några veckor uppträder de karakteristiska kikningarna. Kikhosta behöver inte vara typisk kikhosta - vuxna och tidigare vaccinerade barn får ofta en lindrig sjukdomsbild men kan ändå vara smittsamma.