Vaccinationsinformation
Vaccin mot Mässling, Påssjuka, Röda hund

Förebyggande vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för tidigare ovaccinerade barn och vuxna. Denna vaccination ingår i det nuvarande barnvaccinationsprogrammet och omfattar 2 doser.

Dos 1
Dos 2: 6-8 veckor efter dos 1

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS:
M-M-RVAXPRO

Sjukdomsinformation

Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna och orsakas av rubellavirus. Människan är enda reservoar.

Röda hund har i regel ett mycket lindrigt förlopp, och många smittas utan att få några symtom överhuvudtaget. Smittämnet utsöndras med andningsluften, sprids via luften som droppsmitta och når nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor.
Inkubationstiden är 14–21 dygn. Det viktiga med röda hund är att sjukdomen kan orsaka fosterskador. En mottaglig kvinna, som smittas i tidig graviditet, löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med flera olika missbildningar i skelett, hjärna, ögon, öron m.m.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se