Vaccinationsinformation
Vaccin mot Mässling, Påssjuka, Röda hund

Förebyggande vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för tidigare ovaccinerade barn och vuxna. Denna vaccination ingår i det nuvarande barnvaccinationsprogrammet och omfattar 2 doser.

Dos 1
Dos 2: 6-8 veckor efter dos 1

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS:
M-M-RVAXPRO
Sjukdomsinformation

Mässling är en av de mest smittsamma infektioner som finns. Den är luftburen och kan drabba både barn och vuxna.
Vid misstänkta fall bör man kontakta infektionsklinik eller barnklinik direkt per telefon. Eftersom smittsamheten är så hög är det inte lämpligt att sitta i ett väntrum på en vårdcentral eller läkarmottagning.
Tiden mellan smitta och insjuknande är omkring tio dygn. Symtomen är feber, snuva och hosta de första dagarna. Därefter uppkommer utslag på kroppen och irritation i ögonen.

Det finns ingen behandling mot själva sjukdomen. Mässling kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation. Har du haft mässlingen är du immun och behöver inte vaccineras.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se